Privacy


Nederlands

English

Privacyverklaring
Artikel 1 – Algemene info
Famiki bvba hecht veel waarde aan uw privacy en de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring willen wij heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.  Hieronder vindt u informatie over welke gegevens Famiki bvba verzamelt, waarom deze verzameld worden, hoelang wij deze gegevens bewaren en hoe u hierover controle hebt.  Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens.  Famiki bvba houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming (ook gekend als GDPR, Verordening EU 2016/679). Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze klanten (huidige, voormalige en toekomstige) en op al onze bezoekers van de websites van Famiki bvba.
Neem de tijd om deze privacyverklaring goed door te nemen, samen met eventuele andere voorwaarden die van toepassing kunnen zijn op onze producten en diensten.  Indien u na het doornemen van onze privacyverklaring, of in de algemenere zin, hierover vragen hebt of contact wenst op te nemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:
Famiki bvba
Meulebekestraat 79
8770 Ingelmunster
E-mailadres: info@kaori.be
BE 0707.872.643
Famiki bvba  behoudt zich het recht om deze Privacyverklaring aan te passen indien dit nodig blijkt. Wijzigingen zullen steeds voorafgaand aan de inwerkingtreding ervan op deze website worden gepubliceerd. Het verdient aanbeveling om deze Privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent.
Artikel 2 – Bescherming van het privéleven
Famiki bvba verzamelt en verwerkt uw gegevens in het kader van haar werkzaamheden. Het handelt conform de “Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” en conform de “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf 25 mei 2018 in de volledige Europese Unie van toepassing is.

Artikel 3 – Gebruik en opslag persoonsgegevens
Persoonsgegevens zijn gegevens die kunnen worden gebruikt om een ​​unieke persoon te identificeren of om contact met hem op te nemen. Persoonsgegevens die door ons verwerkt worden omvatten de volgende informatie: naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, verslagen van onze interacties.
De informatie over u die u ons rechtstreeks doorgeeft, gebeurt via een contract, via onze website, of door contact via telefoon, e-mail of andere communicatiekanalen. Het bevat informatie die u verstrekt wanneer u zich registreert om gebruik te maken van onze website of diensten, wanneer u melding maakt van een probleem met onze website of diensten, wanneer u zich inschrijft voor een nieuwsbrief en wanneer u ons informatie verstrekt over de aard van een vraag of probleem.
Wij gebruiken deze informatie om overeenkomsten tussen u en ons te beheren en om onze wettelijke verplichtingen na te komen.  Wij gebruiken deze informatie voor volgende doeleinden:
om u informatie of diensten te verstrekken die u bij ons opvraagt
om onze verplichtingen uit hoofde van contracten tussen u en ons na te komen
om ons klantenbeheer en facturatiesysteem te optimaliseren
om u informatie te verstrekken over andere diensten die wij aanbieden die vergelijkbaar zijn met diensten waarop u al heeft ingeschreven of waarnaar u gevraagd heeft
om u op de hoogte te houden van wijzigingen in onze diensten
om ervoor te zorgen dat de inhoud van onze website op de meest efficiënte manier voorgesteld kan worden
voor het beheer van onze website en voor interne doeleinden, zoals troubleshooting, data-analyse, testen, onderzoek, en ook voor statistische- en enquêtedoeleinden
om onze website te verbeteren om ervoor te zorgen dat inhoud op de meest efficiënte manier weergegeven wordt
als onderdeel van onze inspanningen om onze website veilig en beveiligd te houden
Daarnaast verzamelen wij ook informatie wanneer u onze website bezoekt.  Dit zijn geen persoonsgegevens maar technische informatie, inclusief het internetprotocol (IP) -adres dat wordt gebruikt om uw computer met het internet te verbinden, browsertype en -versie, tijdzone-instelling, browserinvoertypen en -versies en besturingssysteem en platform.  Ook verzamelen wij informatie over uw bezoek via en vanaf onze websites, producten die u hebt bekeken of gezocht, responstijden op de pagina, downloadfouten, de duur van bezoeken aan bepaalde pagina’s, pagina-interactie-informatie (zoals scrollen, klikken en muisklikken) en methoden die worden gebruikt om van de pagina weg te bladeren.  Ook hier verzamelen wij geen persoonsgegevens.  
Om onze diensten te leveren zullen we informatie verzamelen en verwerken over gebruikers van onze website. We bewaren uw persoonsgegevens op een beveiligde server en een eigen beveiligd beheerssysteem.  Deze gegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden of direct marketing, noch worden ze gedeeld of overgedragen aan derden.  Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk voor de beoogde doeleinden die hierboven vermeld zijn. We evalueren onze bewaartermijnen voor persoonsgegevens regelmatig. We kunnen ook genoodzaakt zijn bepaalde type gegevens te behouden om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.
Op onze website zijn links opgenomen naar andere websites en naar sociale media.  Wij zijn niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van deze websites.  Hiervoor verwijzen wij u naar de privacyverklaring van de betreffende websites.
Artikel 4 – Het delen van uw gegevens
Als we een derde partij inschakelen om de persoonlijke gegevens van een persoon namens ons te verwerken, is deze derde partij gebonden aan ons privacybeleid voor gegevens of heeft zij vergelijkbare contractuele verplichtingen met betrekking tot de opslag en verwerking van uw persoonsgegevens. We kunnen uw persoonsgegevens ook aan derden bekendmaken om:
te voldoen aan een gerechtelijk bevel of andere wettelijke verplichtingen of wanneer gegevens gevraagd worden door de overheid of elke andere officiële overheidsinstantie
onze gebruiksvoorwaarden en andere overeenkomsten af te dwingen of toe te passen
de rechten, eigendommen of veiligheid van onze vennootschap, onze werknemers, klanten of anderen te beschermen. Dit kan het uitwisselen van informatie omvatten met andere bedrijven en organisaties met het oog op bescherming tegen fraude.
Uw rechten met betrekking tot uw gegevens
U hebt het recht om ons te vragen uw persoonlijke gegevens niet te verwerken of enkel niet voor marketingdoeleinden te verwerken. We zullen u gewoonlijk informeren (voordat we uw gegevens verzamelen) als we van plan zijn uw gegevens voor dergelijke doeleinden te gebruiken of als we van plan zijn uw informatie aan derden te verstrekken voor dergelijke doeleinden. U kunt uw recht uitoefenen om dergelijke verwerking te voorkomen door bepaalde vakjes in of uit te schakelen op de formulieren die we gebruiken om uw gegevens te verzamelen. U kunt het recht ook op elk moment uitoefenen via uitschrijf-links aanwezig op onze email communicatie of gewoon door contact met ons op te nemen.
Onze website kan van tijd tot tijd links bevatten naar andere websites. Als u een link naar een van deze websites volgt, hou er dan rekening mee dat deze websites hun eigen privacybeleid hebben en dat wij geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor dit beleid aanvaarden. Controleer dit beleid voordat u persoonsgegevens naar deze websites verzendt.
U hebt het recht op inzage van de persoonlijke informatie die wij over u bewaren. Indien u een aanvraag hiervoor indient, zullen wij u kosteloos toegang en inzage te verlenen of een gratis kopie te overhandigen. We streven naar het bijhouden van nauwkeurige, volledige en relevante persoonlijke informatie voor de doeleinden die in deze privacy policy worden genoemd. Als een van de persoonsgegevens die we over u hebben onnauwkeurig of verouderd zou zijn, kunt u ons vragen dit te corrigeren.
U hebt het recht om bezwaar te maken tegen het verwerken door ons van uw persoonsgegevens als we niet meer gemachtigd zijn om deze te gebruiken. U hebt het recht om uw informatie te laten verwijderen of de verwerking onder bepaalde omstandigheden te beperken. U hebt ook het recht uw persoonsgegevens in bepaalde omstandigheden te laten overdragen.
Als u een van deze rechten wilt uitoefenen, contacteer ons via info@kaori.be . U dient ons een bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) te leveren zodat wij uw persoonsgegevens kunnen vinden. U hebt ook het recht om een ​​klacht in te dienen bij het toezichthoudende orgaan voor gegevensbescherming als u zich zorgen maakt over de wijze waarop wij uw persoonsgegevens gebruiken.
Artikel 5 – De veiligheid van uw gegevens
Wij zullen uw persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid behandelen conform de geldende wetgeving en verordening. Wij zullen alle benodigde beveiligingsmaatregelen nemen om data inbreuken tegen te gaan en een veilige verwerking van de persoonsgegevens te garanderen.

Indien u andere websites bezoekt, raadpleeg dan het privacybeleid van de site die u bezoekt en neem contact op met de eigenaar van de betreffende website indien u hierover vragen of opmerkingen heeft. Wij kunnen niet verantwoordelijk gehouden worden voor het privacybeleid of privacyhandelingen van andere websites, zelfs niet indien u deze externe website heeft bereikt door middel van het volgen van links op onze website of u onze website heeft bereikt door middel van het volgen van een link van een externe website.

Artikel 6 - Cookies
Om de website beter te kunnen afstemmen op het gebruik ervan en om het technisch beheer ervan te optimaliseren, kan er bij gelegenheid gebruik gemaakt worden van "cookies".
Een "cookie" is een klein bestand waarin door een website gegevens worden opgeslagen in de Internet browser van de computer van de gebruiker. Deze "cookie" kan terug worden opgenomen bij een volgend bezoek op dezelfde site. Deze "cookie" kan niet worden gelezen door andere sites dan door diegene die deze gecreëerd heeft. De site gebruikt "cookies" voor administratieve doeleinden, bijvoorbeeld voor het registreren van de voorkeuren van de gebruiker voor bepaalde types van informatie, waardoor vermeden wordt dat bij elk bezoek op de site bepaalde gegevens opnieuw moeten worden ingebracht, of om informatie te verkrijgen over de geraadpleegde webpagina's en de data en uren van raadpleging.
De meeste "cookies" blijven maar actief voor de duur van één sessie of bezoek. De gebruiker kan zijn browser eveneens zo instellen dat hij verwittigd wordt telkens een "cookie" wordt aangemaakt, of om hun registratie te vermijden.
Wij oefenen geen controle uit op het gebruik van cookies door derden, zoals bij voorbeeld door adverteerders, en ook niet op cookies voortkomend uit het gebruik van delen van de site. Indien de gebruiker geen cookies wenst op te slaan in zijn computer, kan hij die optie in zijn browser uitschakelen. Het uitschakelen van de cookies kan echter in sommige gevallen de toegang tot bepaalde delen van de site verhinderen of bemoeilijken.

 

Privacy Statement
Article 1 – General information
Famiki bvba values your privacy and the protection of your personal data. Via this privacy statement, we want to inform you in a clear and transparent manner about the way we handle your personal data. This statement contains information on what we gather, how we gather data and store it, and how you can control it. It is of the utmost importance to us that we guarantee your privacy, and we will treat your personal data with the utmost care. Famiki bvba complies to the EU regulation 2016/679, also known as GDPR. This privacy statement applies to all our clients (past, present and future), and to all visitors of websites owned by Famiki bvba.
Please take the time to go through this statement, as well as other conditions that may apply on our products and services. If you were to have any questions following this statement or related to anything else, you can reach out to us via the below contact information.
Famiki bvba
Meulebekestraat 79
8770 Ingelmunster
E-mailadres: info@kaori,be
BE 0707.872.643
Famiki bvba has the right to modify this privacy statement if it judges that this is required. All changes will be published on this website before they come into force. It is recommended to consult this privacy statement on a regular basis to ensure that you are up to date of all modifications.
Article 2 – Protection of your privacy
Famiki bvba collects and processes your data in the context of its business activities. It complies with the “Wet van 08.12.1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens” and the “Algemene Verordening Gegevensbescherming” that applies in the entire European Union as of may 25, 2018.

Article 3 – Use and storage of personal data
Personal data is information that is used to identify a unique person and to get into contact with them. The personal data that is processes by us contains the following information: name, address, city, phone number, e-mail address and any and all reports with regard to our interactions.
A direct transfer of information occurs via a contract, our website or contact via phone, e-mail or another channel of communication. In addition, information may be provided by you when you register to make use of our services, report a problem with our website or services, when you register to a mailing list, or when you provide us with information pertaining to a question or a problem.
We use this information to manage agreements in place between you and us, and to comply to active regulation. Your information may be used for the following:
To provide you with information or services on your request
To fulfill our obligations with regards to agreements in place
To make our CRM or invoicing processes more efficient
To provide you with information on other services similar to those you have already employed
To keep you posted of possible changes in our services
To ensure that the contents of our website is presented to you in the most efficient way
To manage our website with regards to troubleshooting, data-analysis, testing, enquiries, surveys or statistics
To improve our website
To be a part of our ongoing efforts to ensure the security of our website
We also collect information when you visit our website. This is not your personal data, but technical information including the IP-address that is used to connect your computer to the internet, the browser type and version, your time zone, operating system and platform. We also collect data during your visit to and from our website, products you may have consulted, page response times, error, information with regards to page interaction (scrolling, mouse clicks) and methods used to leave our website. No personal data is collected this way.
To offer our services, data will be collected and processed on users of our website. We collect your personal data on a secured server and via a secured management system. This data will not be used for commercial purposes or direct marketing, and they will not be shared with third parties. Your personal data will only be stored for as long as necessary for the abovementioned purposes. We evaluate our storage policy on a regular basis. We can also be obligated by law to keep certain information.
Our website links through to other websites and social media. We are not responsible for the privacy policy in place on those websites, and we would recommend you to check out their privacy statements as well.
Article 4 – Sharing your data
If we were to contract a third party to treat someone’s personal data, this third party will have to comply to our privacy policy and similar contractual obligations with regards to the storage and processing of personal data. We can share your personal data with third parties for the following reasons:
Compliance with a court order or other legal obligations or when a request is made by the government or an official government body
To enforce our general conditions or conditions set in other agreements
To protect the rights, security and property of our company, its employees, customers or others. This may lead us to exchange information with other companies or organizations with regards to fraud protection.
Your rights with regards to your personal data
You have to right to ask us to stop processing your personal data or to stop using it for marketing purposes. Before collecting your personal data, we will inform you if we are planning on using the data for such purposes, or if we were to share your personal data with third parties for such purposes. You can exercise your right to prevent such processing via the forms we use to collect your data. At any time, you can unsubscribe from our services via the unsubscribe-link included in our e-mail communication, or by simply contacting us directly.
Our website may from time to time link through to other websites. If you follow one of these links, please consider that these websites will have their own privacy policies, and that we bare no responsibilities for these policies. Please verify these respective policies before sharing your personal data with these websites.
You have the right to consult the personal information that we have stored for you. If requested, we will provide you with access free of charge, or with a free copy. We strive to maintain complete, accurate and relevant personal data for the purposes stated in this privacy policy. If certain information is inaccurate or out of date, you may inform us to correct it.
You have the right to object to the processing of your personal data if we are no longer allowed to use it. You have the right to have your information removed, or to limit the processing in certain circumstances. You have the right to request us to transfer your information in certain circumstances.
If you would like to exercise your rights, please contact us via info@kaori.be. Please provide us with a proof of identity (ID card copy) so that we can find your personal data. You also have the right to file a complaint with the relevant governing body or regulator if you have concerns with regards to the way we treat your personal data.
Article 5 – The security of your data
We will treat your personal data with the utmost care and confidentiality, in compliance with relevant laws and regulation. We will take all necessary security measures to prevent data breaches and to ensure a secure processing of your personal data.

If you visit other websites, please consult their privacy policy and if necessary contact the owner with your questions or remarks. We cannot be held accountable for the privacy policy or actions pertaining to your privacy of other websites, not even if you have reached an external website via a link found on our website, nor if you have reached our website via links found on external websites.

Article 6 - Cookies
To optimize the technical management of our website, we will employ cookies from time to time.
A cookie is a small file that is stored in the internet browser on the computer of a user, containing data saved by the visited website This cookie can be reactivated in case of a future visit of the same website. These cookies cannot be consulted by other websites, and is only accessible by the website that created it. The website uses cookies for administrative purposes like registering certain preferences the user may have with regards to certain types of information, avoiding the re-entering of certain data each time the website is revisited, or for gathering information with regards to consulted pages, data and consulting hours.
Most cookies are only active for the duration of one session or visit. The user can also change the settings of his browser in such a way that he is warned each time a cookie is created, or to avoid their registration altogether.
We do not control cookies employed by third parties like advertisers, nor cookies resulting from sharing the website. If the user prefers not to store cookies on his computer, he can turn off the option in the browser. Turning of cookies may however restrict or complicate access to certain parts of the website.