Algemene Voorwaarden


Nederlands

English

Algemene voorwaarden
kaori.be webshop, eigendom van Famiki bvba
Maatschappelijke zetel: Famiki bvba
Kleine Roeselarestraat 9
8760 Meulebeke
België
Ondernemingsnummer: 0707.872.643
RPR Gent Afdeling Kortrijk
Bank BNP Paribas Fortis
IBAN: BE33 0018 4988 1946 BIC: GEBABEBB

De Algemene voorwaarden zoals hier omschreven zijn van toepassing op ieder product aangeboden in de kaori.be  webshop en op alle leveringen. Iedere bestelling impliceert de aanvaarding van de verkoopsvoorwaarden.


De consument heeft het recht aan de verkoper mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van een boete en zonder opgave van motief binnen 14 kalenderdagen vanaf de dag die volgt op de levering van het product of het sluiten van de dienstenovereenkomst.
Op de Algemene Voorwaarden van de kaori.be webshop is uitsluitend het Belgisch Recht van toepassing.
Artikel 1 – Algemene Voorwaarden
Kaori.be is eigendom van en worden beheerd door Famiki bvba met maatschappelijke zetel te Kleine Roeselarestraat 9, 8760 Meulebeke, geregistreerd in de Kruispuntbank van Ondernemingen onder het nummer 0707.872.643
Onderstaande Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op iedere bestelling die wordt geplaatst door een bezoeker van kaori.be. Het plaatsen van een bestelling via één van deze websites houdt in dat de Klant de Algemene Voorwaarden heeft geconsulteerd en de toepasselijkheid van deze uitdrukkelijk aanvaardt. Bijkomende voorwaarden gesteld door de Klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk aan de transactie schriftelijk en uitdrukkelijk werden aanvaard door Famiki bvba
Artikel 2 - Aanbod
De vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro, weergegeven inclusief BTW en alle andere verplicht door de Klant te dragen taksen en belastingen. Alle andere aan te rekenen kosten (waaronder leverings-, reservatie- of administratieve kosten) worden apart vermeld 
Elk aanbod op kaori.be of Kaori.be, in nieuwsbrieven, e-mails of andere publicitaire aankondigingen is informatief. Famiki bvba behoudt zich het recht om deze aanbiedingen op elk ogenblik aan te passen of in te trekken. Aanbiedingen zijn steeds slechts geldig zolang de voorraad strekt. Famiki bvba kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.
Ondank het feit dat het aanbod op kaori.be met de grootste zorgvuldigheid wordt samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, fouten bevat of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in dit aanbod binden Famiki bvba niet. De onderneming is voor de juistheid, actualisering of volledigheid van de aangeboden informatie slechts gehouden tot een middelenverbintenis. Famiki bvba is in geen geval aansprakelijk ingeval van materiële fouten, zet- of drukfouten.


Artikel 3 – het tot stand komen van een transactie
Een transactie wordt slechts als overeengekomen beschouwd nadat de Klant een bestelling heeft geplaatst via kaori.be, en hiervan een orderbevestiging heeft ontvangen van Famiki bvba
Famiki bvba behoudt zich steeds het recht voor om zonder opgave redenen bestellingen te weigeren.
De Klant heeft voor de ontvangst van de goederen steeds het recht om een bestelling te annuleren. Dit kan door zo snel mogelijk contact op te nemen via info@kaori.be. Indien dit gebeurt voordat de goederen werden verstuurd gebeurt dit kosteloos. Indien de bestelling reeds werd verstuurd, wordt verwezen naar het herroepingsrecht in artikel 4.
De Klant heeft het recht om de aangekochte producten om te ruilen tegen andere producten of tegen een tegoedbon gedurende een periode van 14 kalenderdagen na ontvangst van de goederen. Afhankelijk van de producten waartegen de reeds aangekochte producten worden geruild, zal de Klant een bijkomende factuur kunnen ontvangen. Aanvragen tot omruiling moeten worden verzonden naar info@kaori.be. Famiki bvba aanvaardt enkel verzoeken tot omruiling indien de aangekochte producten zich in dezelfde staat bevinden als op het moment van levering, en worden teruggezonden in de originele verpakking. 


Artikel 4 – Herroepingsrecht
De Klant beschikt over een recht tot herroeping met betrekking tot de producten aangekocht via Kaori.be. Op grond van Boek VI Marktpraktijken & Consumentenbescherming van het Wetboek Economisch Recht heeft de Klant het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen de overeenkomst te herroepen, zonder opgave van reden. De herroepingstermijn van 14 kalenderdagen gaat in op het moment waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde het product in ontvangst nemen.
Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen moet de Klant Famiki bvba via een ondubbelzinnige verklaring per post (Kleine Roeselarestraat 9, 8760 Meulebeke) of e-mail (info@kaori.be) op de hoogte stellen van de beslissing tot herroeping. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het dat de Klant zijn mededeling betreffende de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt voordat de herroepingstermijn van 14 kalenderdagen is verstreken.
Bij herroeping volgens de modaliteiten van het herroepingsrecht ontvangt de Klant alle betalingen die hij op dat moment heeft gedaan terug van Famiki bvba, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Famiki bvba aangeboden goedkoopste standaardlevering). Deze terugbetaling gebeurt onverwijld en binnen de 14 kalenderdagen nadat Famiki bvba op de hoogt werd gesteld van de uitoefening van het herroepingsrecht. Famiki bvba betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als hetgene waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd. Voor de terugbetaling worden geen kosten in rekening gebracht. 
Famiki bvba behoudt zich het recht de terugbetaling slechts uit te voeren na ontvangst van de teruggezonden producten, of na formele bevestiging van de Klant dat de producten werden verzonden. Gezien Famiki bvba gebruik maakt van een forfaitaire leveringskost, zal Famiki bvba bij een gedeeltelijke herroeping niet gehouden zijn om enige leveringskost terug te betalen. 
De Klant dient onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij het besluit de overeenkomst te herroepen aan Famiki bvba heeft meegedeeld de producten aan Famiki bvba te overhandigen of de producten door Famiki bvba te laten ophalen. De directe kosten van het terugzenden van de producten komen voor rekening van Famiki bvba tenzij anders overeengekomen. Het geretourneerde product mag niet in gebruik genomen zijn en dient zich in dezelfde staat te bevinden als op het ogenblik van de levering. Bovendien dient het product in de originele verpakking waarin het product werd verzonden, geretourneerd te worden, al dan niet geopend en inclusief alle bij het product geleverde toebehoren, zodoende dat Famiki bvba het product nog kan doorverkopen aan een derde. De Klant is alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de producten die het gevolg is van het gebruik van de producten, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.
In geen geval beschikt een professionele Klant over het recht tot herroeping.


Artikel 5 – Levering en uitvoering van de overeenkomst.
Artikelen besteld via Kaori.be worden geleverd in België. Voor leveringsvoorwaarden met betrekking tot andere landen dient eerst navraag te worden gedaan via info@kaori.be. 
De levering gebeurt door eigen logistieke diensten of via Sendcloud.
Tenzij anders overeengekomen worden goederen aan de woonplaats van de Klant geleverd binnen 30 dagen na ontvangst van de bestelling.
Elke zichtbare beschadiging of kwalitatieve tekortkoming van een product of andere tekortkoming bij de levering, moeten onmiddellijk worden gemeld door de Klant aan Famiki bvba. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op de Klant vanaf dat hij (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen. 
Een bestelling wordt pas worden verzonden nadat Famiki bvba de betaling ontvangen heeft. 
Famiki bvba streeft ernaar om bestelling te leveren binnen een termijn van drie tot vijf werkdagen. De leveringstermijn, ook deze op offertes, bestellingen en orderbevestigingen is echter steeds indicatief en geen essentieel bestanddeel van de verplichtingen van Famiki bvba ten opzichte van de Klant. Overschrijding van de gecommuniceerde leveringstermijn kan nooit aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding noch tot de ontbinding van de overeenkomst tussen Famiki bvba en de Klant. Famiki bvba kan in ieder geval nooit aansprakelijk worden gesteld voor vertragingen veroorzaakt door de Klant of derden.
Wijzigingen in de bestelling hebben automatisch tot gevolg dat de vooropgestelde vermoedelijke leveringstermijnen vervallen.
Bij afwezigheid van de Klant bij levering op het door hem aangeduide leveringsadres, zal door de transportdienst een bericht worden achtergelaten met het oog op contactname tussen Famiki bvba en de Klant. Na contactname met de Klant zal een tweede poging worden ondernomen om de producten te leveren. Bij gebrek aan reactie van de Klant binnen vijf werkdagen na de eerste poging tot levering of bij afwezigheid van de Klant bij de tweede poging tot levering, zullen de producten terug worden gezonden aan Famiki bvba. 
De kosten van de terugzending alsook de hieraan verbonden kosten zijn voor rekening van de Klant. In dergelijke gevallen wordt de overeenkomst tussen Famiki bvba en de Klant als ontbonden beschouwd. De door de Klant eventueel reeds vooraf betaalde prijs zal door Famiki bvba worden terugbetaald, onder aftrek van voormelde kosten van terugzending en eventuele daaraan verbonden kosten.


Artikel 6 – facturatie en betaling
In principe dienen bestellingen steeds vooraf te worden betaald door de Klant. 
De Klant heeft bij het plaatsen van een bestelling de keuze tussen verschillende betalingsmogelijkheden:
Kredietkaart (Visa of Mastercard), Maestro, Bancontact/Mister Cash, Vooruitbetaling per overschrijving


Artikel 7 – Voorbehoud van Eigendom
De geleverde producten blijven tot op het moment van gehele betaling van de hoofdsom, interesten en kosten door de Klant de exclusieve eigendom van Famiki bvba Tot zolang mag de Klant de gekochte producten niet verkopen noch verpanden aan een derde of er op enige wijze over beschikken. Indien de Klant de aangekochte producten toch doorverkoopt alvorens de hiervoor genoemde bedragen volledig en correct te hebben betaald, gaat voormeld recht over op de resulterende verkoopprijs. Het risico wegens verlies of beschadiging gaat evenwel over op de Klant vanaf de levering. De Klant verbindt zich ertoe zo nodig derden op het eigendomsvoorbehoud van Famiki bvba te wijzen (bijvoorbeeld aan eenieder die op de nog niet geheel betaalde artikelen beslag zou leggen).
Ingeval van niet- of onvolledige betaling op de vervaldag van één van de facturen, heeft Famiki bvba van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling het recht de reeds geleverde producten terug te vorderen van de Klant. Wanneer Famiki bvba de producten terug ontvangt en deze zich nog in goede staat bevinden (hierbij wordt onder meer de correcte opslag van deze producten geëvalueerd), worden de reeds betaalde bedragen terugbetaald aan de Klant onder aftrek van: (1) de winstderving, forfaitair begroot op 15% van het totale factuurbedrag; en (2) een forfaitaire schadevergoeding van 5% op het totale factuurbedrag, voor de (extra) beheers- en administratiekosten. Dit alles geldt onverminderd het recht van Famiki bvba om hogere schade te bewijzen.


Artikel 8 – Klachten
Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument een wettelijke garantie van 2 jaar. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van aankoop door (desgevallend van levering aan) de eerste eigenaar.
De Klant moet direct bij de in ontvangst name van de aangekochte producten een eerste verificatie uitvoeren. Deze onmiddellijke verificatieplicht heeft onder meer betrekking op (louter exemplaire opsomming): hoeveelheid, conformiteit van de levering, zichtbare gebreken, juiste locatie(s), etc.  De Klant dient direct verifieerbare afwijkingen, op straffe van verval, binnen de 48 uur na levering schriftelijk (per post of via info@kaori.be) mee te delen aan Famiki bvba, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging. Het in gebruik nemen, verwerken, herverpakken, en/of doorverkopen van de door Famiki bvba geleverde producten wordt beschouwd als zijnde productkeuring en aanvaarding, geldt als definitieve levering van de desbetreffende producten, en bevrijdt Famiki bvba van haar verantwoordelijkheden en aansprakelijkheid.
Klachten met betrekking tot verborgen gebreken aan de geleverde producten moeten op straffe van onontvankelijkheid binnen een termijn van 48 uur na ontdekking van het gebrek schriftelijk (per post of via info@kaori.be) worden gemeld aan Famiki bvba, met verwijzing naar het correcte nummer van de leveringsnota en/of de Orderbevestiging. Dergelijke klachten kunnen aan Famiki bvba worden gemeld binnen de wettelijke garantietermijn, met dien verstande dat Famiki bvba niet zal instaan voor eventueel kwaliteitsverlies dat zou ontstaan door oorzaken inherent aan de aard van het product (door onder meer, maar niet beperkt tot normale veroudering). Famiki bvba verbindt zich ertoe klachten, die correct zijn gemeld, alleszins te aanvaarden binnen een termijn van 14 kalenderdagen na levering. In geen geval zal Famiki bvba instaan voor kwaliteitsverlies en beschadigingen ingevolge behandeling of verkeerd gebruik van de producten door de Klant.
Bij klachten die tijdig en correct aan Famiki bvba worden gemeld, zal Famiki bvba naar eigen keuze en inzicht: (1) de gebrekkige producten, vervangen, in zoverre dezelfde producten nog in voorraad zijn. Indien het gebrekkige product niet langer in voorraad is, kan Famiki bvba ervoor opteren de Klant een equivalent van het gebrekkige product te bezorgen of het gebrekkige product terug te nemen met creditering aan de Klant.
De Klant erkent dat deze maatregelen elk afzonderlijk een volledige en adequate vergoeding inhouden van elke mogelijke schade ingevolge eventuele gebreken en aanvaardt dat de uitvoering van deze maatregelen niet kan worden beschouwd als een aanvaarding van aansprakelijkheid door Famiki bvba. 
De Klant mag in geen geval producten terugsturen aan Famiki bvba zonder voorafgaandelijke schriftelijk akkoord van laatstgenoemde. Famiki bvba behoudt zich het recht voor om samen met de Klant ter plaatse de gebreken te gaan vaststellen en de oorzaak ervan na te gaan. Famiki bvba zal de Klant desgevallend contacteren teneinde de door Famiki bvba aanvaarde retour van producten praktisch te regelen, waarbij Famiki bvba de kosten voor haar rekening zal nemen.
De eventuele vervanging van producten kan geen aanleiding geven tot betaling van enige schadevergoeding, noch tot ontbinding van de overeenkomst tussen Famiki bvba en de Klant.
Klachten en/of een eventuele (gedeeltelijke) vervanging van producten ontheffen de Klant in geen enkel geval van zijn betalingsverplichting binnen de in de schriftelijke overeenkomst tussen Famiki bvba en de Klant, de Orderbevestiging uitgaande van Famiki bvba, deze Algemene Voorwaarden, en/of de respectievelijke factuur vastgestelde termijn(en).
De Klant is gehouden tot het vergoeden van kosten gemaakt naar aanleiding van onterechte klachten.


Artikel 9 – Aansprakelijkheid
Met uitzondering van de vrijwaring door Famiki bvba volgens de garantiebepaling in artikel 8 van deze Algemene Voorwaarden, is de aansprakelijkheid van Famiki bvba ten aanzien van de Klant beperkt tot de aansprakelijkheid die verplicht is opgelegd door de wet en is in ieder geval gelimiteerd tot het respectievelijke factuurbedrag (excl. BTW).
Famiki bvba is in geen geval aansprakelijk voor: (1) indirecte schade (met inbegrip van, maar zonder beperkt te zijn tot omzetverlies, schade aan derden), (2) gebreken die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de daad van de Klant of van een derde, ongeacht of deze wordt veroorzaakt door een fout of nalatigheid, (3) schade ten gevolge van de verkeerde of onaangepaste aanwending van de aangekochte producten, noch voor een onbedoelde en/of ongewenste wisselwerking ten gevolge van een gelijktijdig gebruik van het product met andere producten, (4) schade ten gevolge van het niet- naleven door de Klant, diens personeelsleden of medewerkers en/of de eindgebruiker van wettelijke en/of andere verplichtingen.
De Klant erkent dat Famiki bvba geen garantie biedt dat de producten voldoen aan de regelgeving of vereisten die gelden in enig rechtsgebied, behalve de regelgeving of vereisten die gelden in België, zoals deze geldt op het moment van levering van het product aan de Klant door Famiki bvba, zodoende dat Famiki bvba niet verantwoordelijk kan gesteld worden voor latere wetswijzigingen van welke aard dan ook.
Uitsluitend de Klant is verantwoordelijk m.b.t. de doorverkoop van de aangekochte producten, en garandeert dienaangaande alle (wettelijke en andere) verplichtingen te zullen naleven.


Artikel 10 – Vrijwaring
De Klant zal Famiki bvba volledig vrijwaren en verdedigen tegen alle vorderingen en procedures, inclusief de vorderingen en procedures van derden, die mochten voortvloeien uit, of het gevolg zijn van, enig handelen of nalaten van de Klant, in strijd met de schriftelijke overeenkomst tussen Famiki bvba en de Klant, de Orderbevestiging uitgaande van Famiki bvba, deze Algemene Voorwaarden, en/of andere (wettelijke) verplichtingen van de Klant.
De Klant zal Famiki bvba schadeloos stellen voor alle schade, met inbegrip van gerechts- en andere kosten, die ontstaan naar aanleiding van haar verdediging inzake dergelijke vorderingen en/of procedures.


Artikel 11 – Promoties
Promotionele toegiften door Famiki bvba, in welke vorm dan ook (zoals, maar niet beperkt tot prijsverminderingen, kortingsbonnen, gratis verzending, etc.) dienen steeds gebruikt te worden volgens de richtlijnen, zoals uitdrukkelijk aangegeven dienaangaande. In ieder geval kunnen deze slechts op één (1) bestelling betrekking hebben, niet gecumuleerd worden en dragen deze een persoonlijk karakter.
Ingeval de Consument gebruik maakt van het herroepingsrecht voor producten die het voorwerp hebben uitgemaakt van een promotie – actie, houdt Famiki bvba zich het recht voor om de prijs van de producten die niet het voorwerp hebben uitgemaakt van de herroeping te herrekenen. Bijvoorbeeld: promotieactie die inhoudt dat bij aankoop van product A, product B aan de halve prijs kan worden verkregen. De Klant herroept product A. Dan is niet langer voldaan aan de promotievoorwaarden en zal voor product B de volle prijs moeten worden betaald. Famiki bvba zal in dat geval de gelden terugstorten, conform artikel 4 van deze Algemene Voorwaarden, met aftrek van het bijkomende gedeelte dat nog voor product B betaald moet worden.


Artikel 12 – Overmacht
Famiki bvba is niet aansprakelijk voor een tekortkoming in de nakoming van haar verplichtingen die het gevolg is van overmacht.
In geval van overmacht kan Famiki bvba naar eigen keuze en inzicht, zonder dat daartoe een voorafgaande ingebrekestelling of rechterlijke toekomst vereist is, en zonder enig recht van verhaal t.o.v. Famiki bvba: (1) aan de Klant voorstellen om de ontbrekende producten te vervangen door een functioneel equivalent; (2) de uitvoering van haar verplichtingen tijdelijk opschorten; (3) de overeenkomst tussen Famiki bvba en de Klant buitengerechtelijk ontbinden; en/of (4) de Klant uitnodigen om de overeenkomst tussen Famiki bvba en de Klant te heronderhandelen.
Indien de Klant niet te goeder trouw deelneemt aan deze heronderhandelingen, kan Famiki bvba, overeenkomstig artikel 15 van deze Algemene Voorwaarden, de rechtbank verzoeken nieuwe contractvoorwaarden te bepalen en/of de Klant tot schadevergoeding te veroordelen.
Onder overmacht, wordt onder meer verstaan (louter exemplatieve opsomming): onbeschikbaarheid en/of schaarste van bepaalde materialen; grondstofschaarste; valutaschommelingen, verhogingen van materiaalprijzen, prijzen van hulpmaterialen en grondstoffen, lonen, salarissen, sociale lasten, van overheidswege opgelegde kosten, heffingen en belastingen, transportkosten, in- en uitvoerrechten of verzekeringspremies; ijsgang; bijzondere weersomstandigheden; staking; mobilisatie; oorlog; ziekte; ongevallen; communicatie- en informaticastoringen; overheidsmaatregelen; uitvoerverbod; vertraging in de aanvoer; transport- en/of verplaatsingsbelemmeringen; waaronder gebrek aan of intrekking van vervoersmogelijkheden; uitvoerbelemmeringen; invoerbelemmeringen; panne; file; etc.


Artikel 13 – Opschorting en ontbinding
In geval van enige verandering in de toestand van de Klant, zoals overlijden, omzetting, fusie, overname, overdracht, vereffening, staking van betaling, collectief of minnelijk akkoord, verzoek om uitstel van betaling, stopzetting van activiteit, beslag of enige andere omstandigheid die het vertrouwen in de kredietwaardigheid van de Klant kunnen schaden, houdt Famiki bvba zich het recht voor om wegens dat loutere feit: hetzij de uitvoering van één of meerdere overeenkomsten met de Klant op te schorten tot het ogenblik dat de Klant afdoende zekerheden biedt voor zijn betaling; hetzij één of meerdere overeenkomsten met de Klant ontbonden te verklaren vanaf de datum van verzending van de ontbinding, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, onverminderd het recht van Famiki bvba om bijkomende schadevergoeding te vorderen.
Indien de overeenkomst tussen Famiki bvba en de Klant wordt beëindigd onder deze voorwaarden, verliest de Klant het recht om van Famiki bvba te vergen dat zij haar verplichtingen naleeft m.b.t. de beëindigde overeenkomst.


Artikel 14 – Intellectuele eigendomsrechten
De inhoud van deze site, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd dor intellectuele rechten en behoren toe aan Famiki bvba of rechthoudende derden.


Artikel 15 – Geschillen
Op overeenkomsten tussen Famiki bvba en de Klant is uitsluitend Belgisch recht van toepassing, voor zover het internationaal privaatrecht dit toelaat.
Geschillen tussen Famiki bvba en de Klant voorgelegd aan de rechter vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van de zetel van Famiki bvba, tenzij Famiki bvba verkiest een geschil aanhangig te maken voor de rechtbank van de maatschappelijke zetel of woonplaats van de Klant.
Voor alternatieve geschillenbeslechting over online aankopen kan u ook terecht op het ODR-platform (Online Dispute Resolution) van de Europese Unie.

 

General terms and conditions

kaori.be webshop, owned by Famiki bvba
Registered office: Famiki bvba
Kleine Roeselarestraat 9
8760 Meulebeke
Belgium
Company number: 0707.872.643
RPR Ghent Department Kortrijk
Bank BNP Paribas Fortis
IBAN: BE33 0018 4988 1946 BIC: GEBABEBBB

The general conditions as described here apply to every product offered in the kaori.be webshop and to all deliveries. Every order implies the acceptance of the sales conditions.


The consumer has the right to inform the seller that he renounces the purchase, without payment of any penalty and without giving any reason, within 14 calendar days from the day following the delivery of the product or the conclusion of the service agreement.
The General Conditions of the kaori.be webshop are exclusively governed by Belgian law.
Article 1 - General Terms and Conditions
Kaori.be is owned and managed by Famiki bvba with registered office at Kleine Roeselarestraat 9, 8760 Meulebeke, registered in the Crossroads Bank for Enterprises under number 0707.872.643.
The following General Terms and Conditions apply to every order placed by a visitor of kaori.be. Placing an order via one of these websites implies that the Client has consulted the General Terms and Conditions and explicitly accepts their applicability. Additional conditions set by the Client are excluded, except when they were explicitly accepted in writing by Famiki bvba prior to the transaction.

Article 2 - Offer
The prices mentioned are expressed in euros, displayed including VAT and all other taxes and duties to be borne by the Customer. All other costs to be charged (including delivery, reservation or administrative costs) are stated separately.
Any offer on kaori.be or Kaori.be, in newsletters, e-mails or other advertising announcements is informative. Famiki bvba reserves the right to modify or withdraw these offers at any time. Offers are only valid while stocks last. Famiki bvba cannot be held liable for the unavailability of a product.
Despite the fact that the offer on kaori.be is compiled with the greatest care, it is still possible that the information offered is incomplete, contains errors or is not up-to-date. Obvious mistakes or obvious mistakes in this offer do not bind Famiki bvba. The company is only bound by an obligation of means for the correctness, updating or completeness of the information offered. Famiki bvba is under no circumstances liable in the event of material errors, typographical or printing errors.


Article 3 - the conclusion of a transaction
A transaction will only be considered as agreed after the Client has placed an order via kaori.be and received an order confirmation from Famiki bvba.
Famiki bvba always reserves the right to refuse orders without giving reasons.
Before receiving the goods, the Client always has the right to cancel an order. This can be done by contacting us as soon as possible via info@kaori.be. If this happens before the goods have been shipped, it will be free of charge. If the order has already been sent, reference is made to the right of withdrawal in article 4.
The Customer has the right to exchange the purchased products for other products or for a voucher for a period of 14 calendar days after receipt of the goods. Depending on the products for which the products already purchased are exchanged, the Customer may receive an additional invoice. Exchange requests should be sent to info@kaori.be. Famiki bvba will only accept exchange requests if the purchased products are in the same condition as at the time of delivery and are returned in their original packaging.


Article 4 - Right of withdrawal
The Customer has a right of withdrawal with regard to the products purchased from Kaori.be. Pursuant to Book VI Market Practices & Consumer Protection of the Economic Law Code, the Customer has the right to withdraw from the agreement within a period of 14 calendar days, without giving any reason. The withdrawal period of 14 calendar days commences at the moment when the Customer or a third party designated by the Customer takes receipt of the product.
In order to exercise its right of withdrawal, the Customer must notify Famiki bvba of the decision to withdraw by means of an unequivocal statement by post (Kleine Roeselarestraat 9, 8760 Meulebeke) or e-mail (info@kaori.be). In order to comply with the withdrawal period, it is sufficient for the Customer to send his notice regarding the exercise of the right of withdrawal before the 14 calendar day withdrawal period has expired.
In the event of cancellation under the terms of the right of withdrawal, the Client will receive all payments made at that time back from Famiki bvba, including delivery costs (with the exception of any additional costs resulting from the Client's choice of a delivery method other than the cheapest standard delivery offered by Famiki bvba). This refund will be made immediately and within 14 calendar days after Famiki bvba has been informed of the exercise of the right of withdrawal. Famiki bvba will reimburse the Client with the same means of payment as the one with which the Client carried out the original transaction, unless the Client has explicitly agreed otherwise. No costs will be charged for the reimbursement.
Famiki bvba reserves the right to carry out the refund only after receipt of the returned products, or after formal confirmation from the Customer that the products were sent. Given that Famiki bvba makes use of a fixed delivery cost, Famiki bvba will not be obliged to reimburse any delivery cost in the event of partial cancellation.
The Client must notify Famiki bvba immediately, but in any event no later than 14 calendar days after the day on which he has notified Famiki bvba of his decision to withdraw from the agreement to hand over the products to Famiki bvba or to have the products collected by Famiki bvba. The direct costs of returning the products will be borne by Famiki bvba unless otherwise agreed. The returned product may not have been put into use and must be in the same condition as at the time of delivery. Furthermore, the product must be returned in the original packaging in which the product was shipped, whether opened or not and including all accessories delivered with the product, so that Famiki bvba can still resell the product to a third party. The Client is only liable for the depreciation of the products resulting from the use of the products, which goes beyond what is necessary to determine the nature, characteristics and operation of the products.
Under no circumstances shall a professional Customer have the right of withdrawal.


Article 5 - Delivery and execution of the agreement.
Articles ordered through Kaori.be are delivered in Belgium. For delivery conditions with regard to other countries, inquiries must first be made via info@kaori.be.
The delivery is done by our own logistics services or via Sendcloud.
Unless otherwise agreed, goods are delivered to the residence of the Customer within 30 days after receipt of the order.
Any visible damage or quality defect of a product or other failure in the delivery, must be immediately reported by the Customer to Famiki bvba. The risk of loss or damage is transferred to the Client as soon as he (or a third party designated by him, who is not the carrier) has acquired physical possession of the goods.
An order will only be shipped after Famiki bvba has received payment.
Famiki bvba strives to deliver the order within a period of three to five working days. However, the delivery period, including those for quotations, orders and order confirmations, is always indicative and not an essential part of Famiki bvba's obligations towards the Client. Exceeding the communicated delivery date can never give rise to the payment of any compensation or to the dissolution of the agreement between Famiki bvba and the Client. In any event, Famiki bvba can never be held liable for delays caused by the Client or third parties.
Any changes to the order will automatically result in the anticipated delivery dates being cancelled.
In the absence of the Client in the event of delivery to the delivery address indicated by him, the transport service will leave a message with a view to contacting Famiki bvba with the Client. After contacting the Client, a second attempt will be made to deliver the products. In the absence of a response from the Client within five working days of the first attempt at delivery or in the absence of the Client at the second attempt at delivery, the products will be returned to Famiki bvba.
The costs of the return shipment as well as the associated costs shall be borne by the Customer. In such cases, the agreement between Famiki bvba and the Client will be regarded as dissolved. Any price already paid in advance by the Client will be refunded by Famiki bvba, after deduction of the aforementioned costs of return and any associated costs.

Article 6 - invoicing and payment
In principle, orders must always be paid in advance by the Customer.
When placing an order, the Customer has the choice between different payment methods:
Credit card (Visa or MasterCard), Maestro, Bancontact/Mister Cash, Prepayment by bank transfer


Article 7 - Reservation of title
The products delivered remain the exclusive property of Famiki bvba until the Client pays the principal, interest and costs in full until such time as the Client neither sells nor pledges the products purchased to a third party or disposes of them in any way whatsoever. If the Client nevertheless resells the purchased products before having paid the aforementioned amounts in full and correctly, the aforementioned right will be transferred to the resulting sales price. The risk of loss or damage shall, however, pass to the Customer upon delivery. If necessary, the Client undertakes to inform third parties of Famiki bvba's retention of title (for example, to anyone who would seize articles that have not yet been paid for in full).
In the event of non-payment or incomplete payment on the due date of one of the invoices, Famiki bvba will be entitled by operation of law and without prior notice of default to reclaim the products already delivered from the Client. If Famiki bvba receives the products back and they are still in good condition (including an evaluation of the correct storage of these products), the amounts already paid will be refunded to the Client, after deduction of any amounts paid: (1) the loss of profit, estimated at a fixed amount of 15% of the total invoice amount; and (2) a fixed compensation of 5% of the total invoice amount, for the (additional) management and administration costs. All this applies without prejudice to Famiki bvba's right to prove higher damages.

Article 8 - Complaints
Pursuant to the law of 21 September 2004 on the protection of consumers in the sale of consumer goods, the consumer has a legal guarantee of 2 years. This legal guarantee is valid from the date of purchase by (possibly of delivery to) the first owner.
The Customer must carry out an initial verification immediately upon receipt of the purchased products. This immediate verification obligation includes (purely exemplary list): quantity, conformity of the delivery, visible defects, correct location(s), etc. The Client must notify Famiki bvba in writing (by post or via info@kaori.be) of immediately verifiable deviations, under penalty of forfeiture, within 48 hours after delivery, with reference to the correct number of the delivery note and/or the Order Confirmation. The putting into use, processing, repackaging and/or reselling of the products delivered by Famiki bvba will be regarded as product testing and acceptance, will be regarded as final delivery of the products concerned, and will relieve Famiki bvba of its responsibilities and liability.
Complaints relating to hidden defects in the products delivered must be reported to Famiki bvba in writing (by post or via info@kaori.be) within 48 hours of discovery of the defect, with reference to the correct number of the delivery note and/or the Order Confirmation, under penalty of inadmissibility. Such complaints may be reported to Famiki bvba within the statutory guarantee period, on the understanding that Famiki bvba will not guarantee any loss of quality that would arise due to causes inherent in the nature of the product (including but not limited to normal obsolescence). Famiki bvba undertakes to accept complaints that have been correctly reported within a period of 14 calendar days after delivery. Under no circumstances will Famiki bvba be liable for any loss of quality or damage resulting from the Client's handling or incorrect use of the products.
In the event of complaints that are reported to Famiki bvba in a timely and correct manner, Famiki bvba will at its discretion and discretion: (1) replace the defective products, insofar as the same products are still in stock. If the defective product is no longer in stock, Famiki bvba may choose to provide the Client with an equivalent of the defective product or to take back the defective product and credit it to the Client.
The Client acknowledges that these measures individually include full and adequate compensation for any possible damage due to any defects and accepts that the implementation of these measures cannot be regarded as an acceptance of liability by Famiki bvba.
Under no circumstances may the Client return products to Famiki bvba without the latter's prior written consent. Famiki bvba reserves the right, together with the Client, to identify the defects on site and to check the cause of them. If necessary, Famiki bvba will contact the Client in order to arrange the practical return of products accepted by Famiki bvba, whereby Famiki bvba will bear the costs.
Any replacement of products cannot give rise to payment of any compensation, nor to dissolution of the agreement between Famiki bvba and the Client.
Complaints and/or any (partial) replacement of products do not under any circumstances release the Client from his payment obligation within the term(s) set out in the written agreement between Famiki bvba and the Client, the Order Confirmation issued by Famiki bvba, these General Terms and Conditions and/or the respective invoice.
The Client is obliged to reimburse costs incurred as a result of unjustified complaints.


Article 9 - Liability
With the exception of the indemnification by Famiki bvba under the guarantee provision in Article 8 of these General Terms and Conditions, Famiki bvba's liability towards the Client is limited to the liability that is required by law and is in any case limited to the respective invoice amount (excluding VAT).
Famiki bvba is under no circumstances liable for any of the above: (1) indirect damage (including but not limited to loss of turnover, damage to third parties), (2) defects directly or indirectly caused by the act of the Customer or a third party, regardless of whether this is caused by error or negligence, (3) damage resulting from the incorrect or inappropriate use of the purchased products, nor for unintended and/or undesired interaction as a result of simultaneous use of the product with other products, (4) damage as a result of non-compliance by the Customer, its employees or employees and/or the end user with legal and/or other obligations.
The Client acknowledges that Famiki bvba offers no guarantee that the products comply with the regulations or requirements that apply in any jurisdiction, except for the regulations or requirements that apply in Belgium, as applicable at the time of delivery of the product to the Client by Famiki bvba, so that Famiki bvba cannot be held responsible for later legislative changes of any nature whatsoever.
The Client alone is responsible for the resale of the purchased products and guarantees to comply with all (legal and other) obligations in this respect.


Article 10 - Indemnification
The Client will fully indemnify and defend Famiki bvba against all claims and procedures, including claims and procedures of third parties, that may arise from, or be the result of, any act or omission of the Client, in breach of the written agreement between Famiki bvba and the Client, the Order Confirmation issued by Famiki bvba, these General Terms and Conditions, and/or other (statutory) obligations of the Client.
The Client will indemnify Famiki bvba against all damages, including legal and other costs, that arise as a result of its defence of such claims and/or proceedings.

Article 11 - Promotions
Promotional encores by Famiki bvba, in any form whatsoever (such as, but not limited to, price reductions, discount coupons, free shipping, etc.) must always be used in accordance with the guidelines, as expressly indicated in this respect. In any case, these can only relate to one (1) order, cannot be combined and have a personal character.
In the event that the Consumer exercises the right of withdrawal for products that were the subject of a promotion, Famiki bvba reserves the right to recalculate the price of products that were not the subject of the withdrawal. For example: promotional action which means that when purchasing product A, product B can be obtained at half price. If the Customer withdraws product A, the promotional conditions will no longer be met and the full price of product B will have to be paid. In that case Famiki bvba will refund the money, in accordance with article 4 of these General Terms and Conditions, after deduction of the additional part that still has to be paid for product B.


Article 12 - Force majeure
Famiki bvba is not liable for any failure in the fulfilment of its obligations as a result of force majeure.
In the event of force majeure, Famiki bvba may, at its discretion and discretion, without any prior notice of default or judicial future being required, and without any right of recourse against Famiki bvba: (1) propose to the Client to replace the missing products with a functional equivalent; (2) temporarily suspend the performance of its obligations; (3) dissolve the agreement between Famiki bvba and the Client extrajudicially; and/or (4) invite the Client to renegotiate the agreement between Famiki bvba and the Client.
If the Client does not participate in these renegotiations in good faith, Famiki bvba may, in accordance with Article 15 of these General Terms and Conditions, request the court to determine new contractual terms and/or order the Client to pay damages.
Force majeure is understood to include (purely exemplary list): unavailability and/or scarcity of certain materials; scarcity of raw materials; currency fluctuations, increases in material prices, prices of auxiliary materials and raw materials, wages, salaries, social security charges, costs imposed by the government, levies and taxes, transport costs, import and export duties or insurance premiums; ice conditions; special weather conditions; strike; mobilisation; war; illness; accidents; communication and IT disruptions; government measures; export bans; delays in supply; transport and/or movement restrictions; including lack of or withdrawal of transport options; export restrictions; import restrictions; breakdown; traffic jams; etc.

Article 13 - Suspension and dissolution
In the event of any change in the Customer's condition, such as death, conversion, merger, takeover, transfer, liquidation, cessation of payments, collective or amicable agreement, request for postponement of payment, cessation of activity, seizure or any other circumstance that may harm the Customer's confidence in the creditworthiness, Famiki bvba reserves the right to do so on the sole grounds of that fact: or to suspend the execution of one or more agreements with the Client until such time as the Client provides sufficient security for his payment; or to declare one or more agreements with the Client dissolved from the date of dispatch of the dissolution, without prior notice of default and without judicial intervention, without prejudice to Famiki bvba's right to claim additional damages.
If the agreement between Famiki bvba and the Client is terminated under these conditions, the Client loses the right to require Famiki bvba to comply with its obligations with regard to the terminated agreement.


Article 14 - Intellectual property rights
The contents of this site, including brands, logos, drawings, data, product or company names, texts, images, etc. are protected by intellectual property rights and belong to Famiki bvba or entitled third parties.


Article 15 - Disputes
Agreements between Famiki bvba and the Client are exclusively governed by Belgian law, insofar as this is permitted by private international law.
Disputes between Famiki bvba and the Customer submitted to the court fall under the exclusive jurisdiction of the competent courts of the registered office of Famiki bvba, unless Famiki bvba chooses to submit a dispute to the court of the registered office or place of residence of the Customer.
Alternative dispute resolution for online purchases can also be found on the Online Dispute Resolution (ODR) platform of the European Union.