Het geheim van Witte thee


Dat groene thee gezond is, staat buiten kijf. Ik schreef er enige tijd terug reeds een wetenschappelijk onderbouwde blog over. Over witte thee is er veel minder onderzoek beschikbaar, maar het zou nog veel heilzamer zijn dan groene thee. Een van de redenen waarom hier minder over onderzocht werd, is het feit dat witte thee minder bekend is, omdat je het origineel ook enkel in de provincie Fujian in China terugvindt. Net zoals het de gewoonte is dat je Champagne enkel officieel zo mag noemen als die uit de streek van Reims komt, is het ook zo met de witte thee. Tegenwoordig vind je echter ook reeds cultivars (gekweekte plantenrassen) in verschillende andere landen, zoals Sri Lanka, Nepal, Thailand, Kenia, die zeker evenwaardig, zoniet hoogwaardiger zijn, omdat er heel veel inspanning en moeite in gestopt werd door de lokale boeren om deze thee op punt te krijgen. 

Oh ja, wat is witte thee nu eigenlijk weer? Het is een hele pure theesoort, die na het plukken van de bovenste scheutjes die enkel 2 weken per jaar beschikbaar zijn, onmiddellijk gedroogd wordt en verder geen enkele behandeling heeft gehad. Door deze minimale bewerking, bevat witte thee het minste cafeïne van alle theesoorten en het meeste anti-oxidanten. Witte thee kan, zoals Pu-erh thee, ook langer bewaard kan worden. Dit wordt gedaan omdat de thee medicinaal zou worden na 3 jaar. Hoewel dit echter (nog) niet wetenschappelijk bewezen werd, kan "aged white tea" dus ook een interessante financiële investering zijn en geld waard worden in de toekomst. Qua smaak evolueert de jonge witte thee van een subtiele, perzik-, honingachtige smaak met notentoetsen naar een "aged tea" met donkere honing smaak met toetsen van dadels en droge vijgen. Hier is het wel belangrijk om witte thee van goede kwaliteit op de juiste manier te bewaren: donker en droog. Zoals met wijn is het niet anders: slechte kwaliteit zal door de jaren niet beter worden. Het spreekwoord zegt dat de witte thee na 7 jaar een kostbaarheid wordt. Proef onze Silver Tips uit Sri Lanka en onze Bai Mu Dan en beoordeel het zelf! 

PS: Cold brew is ook niet te versmaden, zeker tijdens deze warme zomermaanden. Voeg een scheutje spuitwater toe en geniet van een sprankel net zoals Champagne!

 

 

That green tea is healthy is beyond dispute. I wrote a scientifically based blog about it some time ago. Much less research is available about white tea, but it is said to be much more beneficial than green tea. One of the reasons why there was less research about this, is the fact that white tea is less well known, because you can only find the original in Fujian province in China. Just as it is only allowed to call Champagne "Champagne" if it comes from the region of Reims, it is the same with white tea. However, nowadays you can also find cultivars (cultivated plant varieties) in several other countries, such as Sri Lanka, Nepal, Thailand, Kenya, which are certainly of equal value, if not higher quality, because a lot of effort was put in by the local farmers to make this tea taste perfect! 

So, what is white tea now? It is a very pure type of tea, which is dried immediately after picking and has had no further treatment whatsoever. Because of this minimal treatment, white tea contains the least caffeine of all teas and the most anti-oxidants. White tea, like Pu-erh tea, can also be kept longer. This is done because the tea would become medicinal after 3 years. Although this has not (yet) been scientifically proven, aged white tea can therefore also be an interesting financial investment and become worth money in the future. In terms of taste, the young white tea evolves from a subtle, peachy, honey-like taste with hints of nuts to an "aged tea" with a dark honey taste with hints of dates and dry figs. Here it is important to keep good quality white tea in the right way: dark and dry. As with wine, it is no different: poor quality will not improve over the years. The proverb says that after 7 years, white tea becomes a treasure. Taste our Silver Tips from Sri Lanka and our Bai Mu Dan and judge by yourself!

PS: Cold brew is also very tasty, especially during these hot summer months. Add a bit of sparkling water and enjoy the bubbles just like Champagne!


Laat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd