Tournée Thé


Ik las recentelijk een artikel over verslavingen. Daaruit blijkt dat we er met zijn allen bewuster van zijn: het gaat niet enkel meer om de rood-aangelopen, oude man die om 11:30 in het tankstation zijn eerste Cara-pils aankoopt om dan zo weer achter het stuur te kruipen. Het gaat ook over hoeveel suiker we eten per dag, hoeveel keer we Instagram, Facebook of Pinterest checken per dag,... Sinds kort krijg ik spontaan verslag van mijn slimme telefoon die me deze morgen wist te vertellen dat ik gemiddeld 2 uur en 36 minuten per dag met hem doorbreng. Ik heb zelf een hekel aan de controle over iets verliezen, dus ik probeer ten gepaste tijde een periode van onthaasting in te lassen. Een boek lezen op de trein in plaats van passief te scrollen en natuurlijk doe ik ook mee aan Tournée Minérale.

Eigenlijk vind ik het leuker samen met vrienden bewust te genieten van een diner met aangepaste thee ipv wijnen, omdat het èchter is. Alcohol gaat actief je gedrag positief of negatief beïnvloeden en veranderen naarmate de hoeveelheid. Het kan zelfs blijvende impact op je geheugen hebben: wie had er nog nooit een black-out? 4 weken zonder alcohol zal er zeker niet voor zorgen dat je daar immuun voor wordt, maar misschien ga je nadenken voor je er een avondje invliegt, rustiger aan doen en vaker naar een alternatief grijpen. Er gaat een wereld voor me open nu ik merk dat zoveel vrienden mee enthousiast zijn thee te drinken naast bier of wijn. Echte beleving van vriendschap, leute en ook zoveel smaken die bij verschillende gelegenheden passen: een Lapsang Souchong bij een spaghetti-avond, Gemberthee voor een verkouden vriendin die komt brunchen of Kamillethee bij een Monopolie-spel. Ik hoop dat ik vele mensen warm kan maken om deze maand een gelegenheid te vinden om Kaori-thee te proberen.

 

 

I recently read an article about addictions. It shows that we are all more aware of it: it is no longer just about the reddish, old man who at 11:30 in the petrol station buys his first Cara-pils to then get behind the wheel again. It's also about how much sugar we eat per day, how many times we check Instagram, Facebook or Pinterest per day,.... Recently I get a spontaneous report from my smart phone who told me this morning that I spend on average 2 hours and 36 minutes a day with him. I hate losing control of myself, so I try to have periods of slowing down. Reading a book on the train instead of scrolling passively and of course I also participate in Tournée Minérale.

Actually I like it more to consciously enjoy a dinner with adapted tea instead of wines with friends, because it is real. Alcohol actively influences your behaviour positively or negatively and changes as the amount. It can even have a lasting impact on your memory: who never had a blackout? 4 weeks without alcohol will certainly not make you immune to it, but maybe you will start thinking before you decide a wild evening, take it easy and go for an alternative more often. A world is opening up for me now that I notice that so many friends are enthusiastic about drinking tea alongside beer or wine. A real experience of friendship, fun and so many flavours that suit different occasions: a Lapsang Souchong for a spaghetti evening, Ginger tea for a cold friend who comes to brunch or Chamomile tea for a Monopoly game. I hope I can get many people excited to find an opportunity to try Kaori tea this month.


Laat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd