Positief zijn en thee drinken


Jasmine Tea

Shit hit the fan, horeca dicht, evenementen afgelast en de winkelrekken leeg. De mensen worden met aandrang gevraagd thuis te blijven en voor zichzelf en hun omgeving te zorgen. Het lijkt surreeel en vele zelfstandigen zullen met economische problemen te kampen krijgen. Toch vind ik het ongelooflijk fijn en moedig dat velen reeds met alternatieven aan komen zetten: afhaalmenu's van je favo restaurant en lekker gezellig thuis genieten met je dierbaren, online lessen en meetings. Ik roep iedereen massaal op om elkaar te steunen in deze bizarre tijden. 

Ik wil ook nog meegeven dat het belangrijk is thee te blijven drinken. Niet alleen omdat onze webshop natuurlijk 24/7 open blijft en wij jullie nog steeds gaan beleveren, maar vooral omdat er veel anti-oxidanten zitten in thee en je zo je cellen gaat beschermen. Ik citeer even een tekst uit een biomedisch wetenschappelijk onderzoek (hindawi journal):

Het onderzoek naar de effecten van groene thee op de menselijke gezondheid heeft aangetoond dat het een belangrijke voedingsfactor kan zijn bij de preventie en behandeling van verschillende ziekten zoals artritis, kanker, CVD, diabetes en obesitas, infecties, en in de neurologische en orale gezondheid. Onderzoeken die oorspronkelijk werden uitgevoerd bij dieren en cellijnen worden steeds vaker uitgevoerd met behulp van mensen. Dit soort onderzoek is van vitaal belang als we ten volle willen ontdekken welke voordelen GTC's kunnen hebben op het gebied van gezondheidskwesties. Hoe meer onderzoekers zich hiermee bezighouden, hoe duidelijker de antwoorden zijn. De onderzoeken naar antimicrobiële effecten leveren zeer veelbelovende gegevens op, vooral als blijkt dat GTC's synergetische eigenschappen hebben met veel van de momenteel gebruikte antimicrobiële stoffen en misschien met geneesmiddelen die worden gebruikt om andere ziekten te behandelen. De opkomst van verschillende multiresistente bacteriën, samen met een tekort aan effectieve antimicrobiële middelen, maakt het potentieel van groene thee een uiterst actuele kwestie. Er zijn ook veel gebieden over de hele wereld waar de kosten van medicijnen momenteel hoger liggen dan de verdiencapaciteit van het grootste deel van de bevolking. Groene thee is relatief goedkoop en vrij gemakkelijk te verkrijgen voor de meeste mensen. Het zou een antwoord kunnen zijn voor het verbeteren van de gezondheid op wereldschaal.

Als je nu Japanse sencha of Chinese Long Jing maakt met water op de juiste temperatuur (70 - 80 graden) en zeker 15 minuten laat trekken, zullen de anti-oxidanten beginnen vrij komen. Een cold brew, waarbij je de thee de avond voordien met koud water in de koelkast plaats en een 10-12tal uren laat macereren, is nog eenvoudiger en zekerder qua resultaat. Normaal is mijn motto: drink thee vooral omdat het lekker is en de gezonde effecten zijn mooi meegenomen, maar in deze tijden wil ik toch benadrukken dat groene thee ook echt anti-bacteriele capaciteiten heeft en we het eenvoudig aan ons dagelijkse dieet kunnen toevoegen.

Prachtige foto door Jimmy Kets.

Jasmine Tea

Shit hit the fan, restaurants are closed, events cancelled and the store shelves are empty. People are urged to stay at home and take care of themselves and their family. It seems surreal and many self-employed people will have to deal with economic problems. Still, I think it's incredibly cool and courageous that many are  coming up with alternatives: take away menus from your favo restaurant which you can enjoy at home with your loved ones, online classes and meetings. I call upon everyone to support each other massivley in these bizarre times.

I also want to say that it's important to keep drinking tea. Not only because our webshop stays open 24/7 and we are still going to supply you, but especially because there are a lot of anti-oxidants in tea to protect your cells. Let me quote a text from a biomedical scientific study (
hindawi journal):

The research into the effects of green tea on human health has shown that it can be an important dietary factor in the prevention and treatment of various diseases such as arthritis, cancer, CVD, diabetes and obesity, infections, and in neurologic and oral health. Studies that were originally performed in animals and cell lines have become more frequently performed using humans. This type of research is vital if we are to fully discover what benefits GTCs can have in health issues. The more researchers that become involved in this, the clearer the answers. The studies on antimicrobial effects are providing very promising data, especially if GTCs prove to have synergistic abilities with many of the currently used antimicrobial agents and perhaps with drugs used to treat other diseases. The emergence of various multidrug-resistant bacteria, along with a dearth of effective antimicrobial drugs, makes the potential of green tea an extremely timely issue. There are also many areas across the globe where the cost of drugs is currently beyond the earning power of most of the population. Green tea is relatively inexpensive and fairly easy to obtain for most people. It could prove to be an answer for improving health on a global scale.

If you make Japanese sencha or Chinese Long Jing with water at the right temperature (70 - 80 degrees) and let it steep for at least 15 minutes, the antioxidants will start to release. Also a cold brew, where you place the tea with cold water in the fridge the night before and let it macerate for 10-12 hours, is even easier and more certain in terms of results. Normally my motto is: drink tea mainly because it's tasty and the healthy effects come with it, but in these times I want to emphasize that green tea really has anti-bacterial capacities and we can easily add it to our daily diet.


Beautiful picture by Jimmy Kets.


Laat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd