De beste groene thee ter wereld


Gyokuro tea Kaori

De gyokuro en matcha die nu in onze webshop verkrijgbaar is volgens mij echt de beste groene thee ter wereld. Ik drink thee sinds mijn twaalfde. Op internaat was het de beste optie om de zwarte liptonzakjes te drinken, in plaats van koffie. Maar toen ik als student naar Japan verhuisde, ontdekte ik groene thee, wat voor mij een hele nieuwe wereld was: lekker, gezond en gastvrij. Toen ik terugkwam naar België besloot ik hier er alles over te lezen en te bestuderen. Vandaag zet ik mijn zoektocht verder om lekkere en biologische thee naar mijn klanten te brengen. Geloof het of niet, maar in Japan gaat de smaak vaak ten koste van de biologische oorsprong. Umami, het 5e zintuig, de smaak die we vinden in kaas, tomaten, bouillon en groene thee, is zo populair in Japan, dat het belangrijker is om deze perfecte smaak te bereiken, dan om een zuiver product te kweken.


Ik heb echter een biologische boer uit Kagoshima, een van de enige provincies in Japan waar je lekkere, biologische thee kunt vinden, ontmoet. Hij is een van de pioniers die het Japanse volk probeert te overtuigen hoe belangrijk het is om pure planten te kweken in schone grond zonder pesticiden. Hij is gespecialiseerd in de teelt van Gyokuro Thee en Matcha. Japan is de enige plaats in de wereld waar ze  theestruiken bedekken. Lang geleden, toen thee uit China naar Japan werd overgebracht, ontdekte men dat thee die in de bergen werd gekweekt "zoeter" of "umami" smaakte dan thee die in de zon werd gekweekt. Zo begonnen de mensen te experimenteren met bedekken van de theeplanten. Vandaag de dag is het een gangbare Japanse praktijk om theestruiken af te dekken met donkere netten en zo de zon te blokkeren voor een paar weken voor de oogst. Deze blokkering voorkomt dat L-theanine in het blad wordt omgezet in catechine, waardoor de thee niet grasachtig of bitter smaakt. De donkere situatie zorgt er ook voor dat het blad veel clorofyl aanmaakt en felgroen wordt. Een zoet en helder groen blad ontstaat. Mensen plukken met de hand alleen de bovenste scheut en twee bladeren, stomen en drogen het, zo heb je gyokuro thee. Voor matcha wordt het steeltje en de nerven van het van de gyokuro voorzichtig verwijderd. Het overige blad worden tot poeder gemalen met molenstenen. Sommigen zeggen dat matcha bitter smaakt, maar dit wijst op een ruwer proces, met een kortere afdekperiode en het vermalen zonder de stengels en de nerven te verwijderen (dit kan wel gebruikt worden voor culinaire matcha). Gyokuro en ceremoniële matcha heeft een beperkte productiecapaciteit met een zeer arbeidsintensief proces en resulteert daarom in een hoge prijs. In Japan wordt het daarom vooral gebruikt in de theeceremonie als een ultiem gebaar van gastvrijheid. In het Westen zijn we matcha echter gaan waarderen in onze dagelijkse ochtendroutine, wat ik alleen maar kan toejuichen. Ik hoop echter dat men er zich ervan bewust is dat, anders dan bij een normale infusie (zie deze video over het maken van matcha), je het volledige blad inneemt en dat het daarom belangrijk is om de goedkopere matcha te vermijden die gekweekt wordt met planten en grond verrijkt met pesticiden.


Ik ben ervan overtuigd dat ik je de beste Gyokuro en Matcha ter wereld kan aanbieden. Als ik je nog niet heb overtuigd, bekijk het dan zelf in de video's hieronder. Ik wil Mevr. Yamauchi en Mr. Sakamoto bedanken voor hun steun tijdens mijn zoektocht.

Gyokuro Kaori

 

 

Gyokuro tea Kaori

I believe the gyokuro and matcha that is now available in our webshop is honestly the best green tea in the world. I have been drinking tea since I was twelve years old. In boarding school it was the best option to drink the black lipton bags, rather then coffee. However when I moved to Japan as a university student I discovered green tea, which was a whole new world to me: tasty, healthy and customerfriendly. When I came back to Belgium I decided to study and read all about it. Today I continue my quest for tasty and organic tea. Believe it or not, but in Japan taste often is at the expense of the biological origin. Umami, the 5th sense, the taste we find in cheese, tomatoes, broth and green tea, is so popular in Japan, that it becomes more important to achieve this perfect taste, then to grow a pure product.

However I have met an organic farmer, from Kagoshima, one of the only provinces in Japan where you can find tasty, organic tea. He's one of the pioneers to convince the Japanese people how important it is to grow pure plants in clean soil without any use of pesticides. He is specialized in the cultivation of Gyokuro Tea and Matcha. Japan is the only place in the world where they practice shadowing of tea. Long time ago, when tea was brought to Japan from China, it was discovered that tea grown in the mountains tasted more "sweet" or "umami" then tea grown in the sun. Thus people started experimenting with shading. Today it is a common Japanese practice to cover tea bushes with dark nets, to block to sun for a couple of weeks before the harvest. This blockage prevents L-theanine in the leaf to convert into catechine, which avoids the tea to taste grassy or bitter. The dark situation also causes the leave to make a lot of clorophyl and become really green. A sweet and bright green leaf is born. People pick by hand only the top sprout and leaf, steam it and dry it, so you have gyokuro tea. For matcha, the stalk and vain of the gyokuro leaf are removed carefully. The remains of the leaf are milled to powder with millstones. Some say matcha tastes bitter, however this indicates a less careful process, with limited shading and milling without removing stalks and vains (this can be used for culinary matcha though). Gyokuro and ceremonial matcha has a limited production capacity with very labourintensive process and therefor results in a high price. In Japan it is therefor mainly used in the tea-ceremony as an ultimate gesture of hospitability towards the guest. In the West however we have come to appreciate it in our daily morning routine, which I can only applaud. However I hope people are aware that, other then a normal infusion (please see this video about how to make matcha), you take in the complete leaf and therefor it is important to avoid the cheaper matcha grown with plants and soil enriched with pesticides.

I truly believe I offer you the best Gyokuro and Matcha in the world. If I hadn't convinced you, please see it for yourself in the video's below. I would like to thank Mrs. Yamauchi and Mr. Sakamoto for supporting me on my quest. 

 

Gyokuro Kaori

 


1 reactie


  • Anne

    Mooie video’s


Laat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd