Happy Valentine!


Kaori Tea Workshop

 

Wat ik het leukste deel vind aan m'n recentelijk herwonnen vrijheid, na 9 jaar in een gouden kooi te verblijven, is het netwerken, het contact met mensen uit vrije wil. Achteraf bekeken waren er veel momenten waarop ik me vroeger ongelukkig voelde door omringende mensen die mij een slecht gevoel gaven: mij commandeerden, afbraken, bekritiseren op een non-constructieve manier. Als ondernemer ga je om met mensen die je liggen, vooruit gaan, vol positieve energie zitten en dat laad je op. Dit vind ik super. Door met even gedreven mensen om te gaan, bereik je zoveel meer: Op een maand tijd kan ik terugblikken op een heleboel nieuwe partnerships en ik zit vol goesting en ideeen. 

Van workshops word ik bijvoorbeeld ook erg blij, omdat je met mensen je kennis en passie kan delen. Het is belangrijk om mensen de boodschap van kwalitatieve thee te verkondigen: dat is niet voor mijn persoonlijk gewin, maar omdat het leven zoveel beter wordt als je goeie thee drinkt. Thee drinken is cultuur en het belang van cultuur wordt te vaak onderschat, zelfs anno 2020 maken onze politiekers deze historische fout. Maar cultuur is de motor van menselijke ontwikkeling en versterkt de sociale band tussen mensen. Door van echt lekkere thee te genieten, kunnen we op een heel eenvoudige manier ons steentje bijdragen. Bovendien verbindt de thee mensen op een non-verbale manier. De bekende thee-filosoof Lu Yu zegt:

"Tea is said to be the Way. This is because it is something one learns to appreciate through feeling, not through verbal instructions. If a person maintains a state of quietness, only then will one appreciate the quietness inherent in tea."

Ik merk vaak dat woorden tekort schieten om te beduiden wat we voelen, maar ik ben wel heel zeker dat het leukste moment van de thee workshops het proeven is. Hoewel de enthousiaste dames meestal heel veel te zeggen hebben, wordt het dan even echt stil en dat is zo schoon, want het is een stilte van genieten.

Wil jij ook graag een thee-proeverij bij jou of bij mij thuis? Of een theehoek op jouw komende evenement? Aarzel niet om mij te contacteren via info@kaori.be voor vrijblijvende info. 

PS: Oops, nu schreef ik niets over Valentijn, maar thee maakt een mens innerlijk gelukkig, en dat is de enige manier om onze geliefde te schenken wat ze vandaag het meeste nodig hebben ;) Drink samen een Kaori-theetje! (Gember vanavond?)

 *Prachtige foto's door @purelivingfotografie & netwerkevent georganiseerd door @Mieke Verbanck Kine & Welness

Kaori Tea Workshop

What I like most about my recently regained freedom, after staying in a golden cage for 9 years, is networking, having contact with people of my choice. Looking back, there were many moments when I used to feel unhappy because of people around me who made me feel bad: bossing me around, interrupting me, criticizing me in a non-constructive way. As an entrepreneur you deal with people who you have a clickt with, you both want to move forward, and get energised by tons of positive energy. I love it. Thanks to working with these driven people, you achieve so much more: In a month's time I can look back on a lot of new partnerships and I'm full of enthusiasm and ideas.

Workshops, for example, also make me very happy, because you can share your knowledge and passion with other people. It's important to tell people the message of high quality tea: it's not for my personal gain, but because life becomes so much better when you drink good tea. Drinking tea is culture and the importance of culture is too often underestimated, even in the year 2020 our politicians are making this historic mistake. But culture is the engine of human development and strengthens the social bond between people. By enjoying really good tea, we can have are share of contributing to culture in a very simple way. Moreover, tea connects people in a non-verbal way. The famous tea philosopher Lu Yu says:


"Tea is said to be the Way. This is because it is something one learns to appreciate through feeling, not through verbal instructions. If a person maintains a state of quietness, only then will one appreciate the quietness inherent in tea."


I often notice that words are not enough to express what we are feeling, but I am quite sure that the best moment of the tea workshops is tasting it. Although the enthusiastic ladies usually have a lot to say, it gets really silent and that's so beautiful, because it's a silence of enjoyment.

Would you like to have a tea tasting at your place or mine? Or a tea corner at your upcoming event? Don't hesitate to contact me via info@kaori.be for free info.

PS: Oops, now I didn't write anything about Valentine, but tea makes you happy on the inside, and that's the only way to give our loved one what they need most today ;) Drink a Kaori tea together! (Some Ginger Tea?)

 *Beautiful pictures by @purelivingfotografie & netwerkevent organised by @Mieke Verbanck Kine & Welness

 


Laat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd