Is groene thee echt gezond?


Het antwoord is ja! Ik sta zelf altijd wat sceptisch tegenover die uitspraken waar populaire theeverkopers iedereen die het wil horen en lezen vertellen dat je vermagert van groene thee of matcha. Zo veel zaken worden verteld en verder verteld, maar als je er verschillende bronnen op naleest, spreken ze elkaar tegen. Als groene thee je metabolisme versnelt en je gaat net zoals ik dan super veel aperitiefhapjes eten, omdat je een hongertje moet stillen, dan ga je waarschijnlijk het tegengestelde effect verkrijgen. Als je natuurlijk op een gewone dag gemiddeld 5 blikjes cola drinkt, zal de vervanging door groene thee zeker een geslaagd effect hebben, want thee bevat an sich geen suiker, noch calorien. Tijdens deze corona-periode houd ik erg nauw contact met mijn leveranciers vanuit China, Japan en Sri Lanka. Vanuit Japan kreeg ik twee wetenschappelijk artikels opgestuurd, gepubliceerd door de universiteit van Yokohama en een ander door de universiteit van Shizuoka. Met groeiende interesse kon ik lezen dat het eigenlijk het chemisch bestanddeel EGCG of Catechine in de thee bacteriele infecties kan voorkomen. Ik wil dit even met jullie delen.

De Catechine, die je vooral in groene thee vindt, zet zich af op de stekelige uiteindes van het virus. Hierdoor kan het virus niet geabsorbeerd worden in de mond of keel en zich zo verder in het lichaam kan verspreiden via onze adem. Experimenten hebben uitgewezen dat mensen die 5 kleine kopjes groene thee drinken, verspreid over de dag, procentueel gezien minder ziek werden dan mensen die geen thee drinken. Ook bij Covid 19 kan catechine in thee besmetting voorkomen. Let wel het kan dit niet genezen, enkel verhinderen! 

Ik drink hoofdzakelijk thee voor de superieure smaak, het is gewoonweg ongelooflijk lekker. Maar in deze corona-tijden is het misschien een goed idee om ook extra aandacht te schenken aan onze gezondheid en elk uur een slokje groene thee te drinken. Als je er lak aan hebt om warme dranken te drinken, nu de temperaturen zomerser worden (laat je ook je koffie staan? :), kun je er ook aan denken om een coldbrew te maken. Je doet een 6-8 gr groene thee (Gyokuro is echt een toppertje) in een literfles en voegt er koud spawater aan toe. Dat laat je een nachtje trekken in de koelkast en de volgende dag kun je genieten van een perfecte groene thee, zonder enige bittere smaak, 100% foolproof! 

Kanpai X

 

 

 

The answer is yes! I myself am always a bit sceptical about those statements where popular tea vendors tell everyone who wants to hear and read it, that ydrinking green tea or matcha makes you loose weight. People tell many stories, but if you consult different sources, they often contradict each other. If green tea accelerates your metabolism and you're going to eat a lot of appetizers as I do, because you need to satisfy the upcoming little craving, you're probably going to get the opposite effect. Of course, if you drink an average of 5 cans of cola on a normal day, the replacement by green tea will certainly have a successful effect, because tea itself contains no sugar, nor calories. During this corona period, I keep very close contact with my suppliers from China, Japan and Sri Lanka. From Japan I received two scientific articles, published by the University of Yokohama and one by the University of Shizuoka. With growing interest I could read that it is actually the chemical component EGCG or Catechin in the tea that can prevent bacterial infections. I'd like to share this with you.

The Catechin, which is mainly found in green tea, is deposited on the spikes of the virus. Because of this, the virus cannot be absorbed in your mouth or throat and spread further into the body through our breath. Experiments have shown that people who drink 5 small cups of green tea, throughout the day, became less sick in percentage terms than people who do not drink tea. Catechin in tea can also occur in Covid 19. Mind you, it can't cure this, only prevent it!

I mainly drink tea for its superior taste, it is simply incredibly good. But in these corona times it might be a good idea to also pay extra attention to our health and drink a sip of green tea every hour. If you don't mind drinking hot drinks, now that the temperatures are getting hotter (do you also not drink coffee? :), you can also think about making a coldbrew. You put a 6-8 gr green tea (Gyokuro is really a top) in a litre bottle and add 1l of cold spa water to it. You leave this for one night in the fridge and the next day you can enjoy a perfect green tea, without any bitter taste, 100% foolproof!

Kanpai X


Laat een reactie achter


Opmerkingen moeten worden goedgekeurd voordat ze worden gepubliceerd